2017 ෂෙන්සෙන් ජාත්යන්තර ඉලෙක්ට්රොනික හා බිට් පද්ධති

දිනය: 2017/12 / 21-2017 / 12/ 23
ස්ථානය: ෂෙන්සෙන් සමුළුව සහ ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ
බූත්: 1U71


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-16-2018

WhatsApp Online Chat !