ឆ្នាំ 2017 អេឡិចត្រូនិអន្តរជាតិទីក្រុង Shenzhen និងប្រព័ន្ធដែលបានបង្កប់

កាលបរិច្ឆេទ: 2017/12 / 21-2017 / 12/ 23
ទីកន្លែង: អនុសញ្ញាទីក្រុង Shenzhen និងពិព័រណ៍មជ្ឈមណ្ឌល
Booth បាន: 1U71


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-16-2018 កក្កដា

WhatsApp Online Chat !